Firstbeat Maiju Wihlman

Nyt mitataan palautumista!

Personal Trainer Maiju Wihlman kertoo, että treeniteho voi parantua huimasti, kun treenaaja alkaa huolehtia palautumisestaan.

Teksti ja kuvat: Pau­lii­na Vil­pak­ka (02/01/2019)

Po­ri­lai­sen Piu­kat Pai­kat -kun­to­sa­lin yrit­tä­jä Mai­ju Wihl­man val­mis­tui en­nen jou­lua First­be­at Hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­si­a­si­an­tun­ti­jak­si. First­be­at on sii­tä poik­keuk­sel­li­nen mit­taus, et­tä suo­ri­tus­ky­vyn si­jaan sil­lä mi­ta­taan ih­mi­sen pa­lau­tu­mis­ky­kyä, eli pa­lau­tu­mi­sen riit­tä­vyyt­tä, unen pa­laut­ta­vuut­ta, yk­si­löl­li­siä stres­si­te­ki­jöi­tä sekä lii­kun­nan ter­veys- ja kun­to­vai­ku­tuk­sia.

First­be­at-hy­vin­voin­ti­mit­tauk­sel­la mi­ta­taan sy­ket­tä, sy­ke­vä­li­vaih­te­lua, hen­gi­tys­ti­heyt­tä ja lii­ket­tä. Se on alun pe­rin suun­ni­tel­tu huip­pu-ur­hei­li­joi­ta var­ten, mut­ta sii­tä hyö­ty­vät myös ta­val­li­set ih­mi­set.

Työs­sään Per­so­nal Trai­ne­ri­na Mai­ju ker­too koh­taa­van­sa vä­lil­lä ih­mi­siä, jot­ka niin sa­no­tus­ti polt­ta­vat kynt­ti­lää mo­lem­mis­ta päis­tä. Yrit­tä­jä­nä hän on it­se­kin tot­tu­nut kii­rei­seen elä­män­ryt­miin. Tut­ki­ak­seen omaa pa­lau­tu­mis­taan Mai­ju teet­ti it­sel­leen First­be­at-hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sin, ja ku­ten hän oli ar­vel­lut­kin, pa­ran­ta­mi­sen va­raa löy­tyi.

– Sain ra­por­tis­sa tie­tää, et­tä yö­u­ne­ni ei­vät ol­leet riit­tä­vät, ei­kä myös­kään pa­lau­tu­mi­se­ni päi­vä­sai­kaan. Pa­him­pi­na päi­vi­nä saa­toin vii­let­tää tau­ot­ta he­rää­mi­ses­tä nu­kah­ta­mi­seen as­ti. Tu­lok­sien saa­mi­sen jäl­keen olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään päi­vän ai­ka­na ai­na­kin pari 5–10 mi­nuu­tin tau­koa en­nen tai jäl­keen työ­vuo­ron, jol­loin vain ma­kaan soh­val­la, en­kä tee yh­tään mi­tään. Sen li­säk­si ny­ky­ään me­nen 30 mi­nuut­tia ai­kai­sem­min nuk­ku­maan, Mai­ju ker­too.

Hän ko­ros­taa, et­tä pa­lau­tu­ak­seen kun­nol­la ih­mi­sen on to­del­la ol­ta­va te­ke­mät­tä mi­tään. Kän­ny­käl­lä so­si­aa­li­se­sa me­di­as­sa roik­ku­mi­nen tai tie­to­ko­neel­la työ­a­si­oi­den nä­pyt­te­ly ei­vät ren­tou­ta. Sen si­jaan soh­val­la lö­höi­ly ja tv:n kat­so­mi­nen to­den­nä­köi­ses­ti ren­tout­ta­vat.

Mai­ju us­koo, et­tä pa­lau­tu­mi­sen mit­taa­mi­nen on hy­vin ajan­koh­tais­ta. Te­hok­kuut­ta vaa­ti­vas­sa maa­il­mas­sa mo­nen voi­mat lop­pu­vat täy­sin vii­kon­lop­puun men­nes­sä. Se ker­too sii­tä, et­tei pa­lau­tu­mis­ta ta­pah­du tar­peek­si vii­kol­la.

– Lepo vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti her­mos­toon ja sy­dä­men toi­min­taan, sil­lä mitä enem­män sy­ke­vä­li­vaih­te­lua esiin­tyy, sitä pa­rem­min myös sy­dän voi. Le­vos­sa ve­ren­pai­ne las­kee, ja so­lut uu­dis­tu­vat. Li­has­kin kas­vaa le­vos­sa. Jos ih­mi­nen te­kee koko ajan enem­män kuin oi­ke­as­ti jak­sai­si, tree­ni­te­ho kär­sii. Kun pa­lau­tu­mi­ses­ta huo­leh­di­taan kun­nol­la, tree­ni­te­ho voi ke­hit­tyä hui­mas­ti.

Mai­ju suo­sit­te­li­si First­be­at -ana­lyy­sia eri­tyi­ses­ti ak­tii­vi­sil­le ja ah­ke­ril­le ih­mi­sil­le sekä sel­lai­sil­le, jot­ka ko­ke­vat, et­tei­vät ole aa­mul­la vir­kei­tä, vaik­ka oli­si­vat mie­les­tään nuk­ku­neet riit­tä­väs­ti. Hän muis­tut­taa, et­tä le­von puut­tee­seen kan­nat­taa puut­tua hy­vis­sä ajoin, jo en­nen kuin krop­pa muis­tut­taa asi­as­ta ter­vey­son­gel­mil­la.

Lähde: http://www.satakunnanviikko.fi/teksti/nyt-mitataan…

Scroll to Top